Meny Stäng

Arbetsintegration och social integration

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) med ett övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

På Canopus Hundcenter tar vi emot dig som står utanför arbetsmarknaden genom arbetsträning, rehabilitering med ett coachande förhållningssätt och motiverade samtal med målsättningen att du hittar hem till dig själv som kan leda till en tillfredsställande sysselsättning längre fram.

Arbetsintegrerande sociala företag har som mål och syfte att just integrera människor på arbetsmarknaden, genom t ex praktik, arbetsträning, utbildning, rehabilitering och anställning. Man talar om de dubbla affärsidéerna där försäljning av tjänster till offentlig sektor är en del, och försäljning av varor eller tjänster den andra delen. Överskottet återinvesteras i företaget, i syfte att utveckla fler verksamheter i företaget och skapa arbetstillfällen för ännu fler människor.

Vi bistår med:

  • Arbetsträning
  • Sociala färdigheter
  • Personlig handledning
  • Personlig utveckling
  • Friskvård
  • Vägledning för arbetssökande

Du som är intresserad av att arbetsträna hos oss var god kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunen.

Alla volontärer är försäkrade hos oss!

Samhällsnyttan

Arbetsintegrerade sociala företag är samhällsekonomiskt nyttiga. Framför allt för att de skapar arbetstillfällen och hjälper människor tillbaka till arbetslivet. Företagen bidrar även till minskade samhällskostnader och skapar stora sociala mervärden för enskilda människor. Det finns cirka en kvarts miljon människor som någon gång under ett år har haft försörjningsstöd. En del av dem har det på grund av brist på arbete. Övriga kan ha andra eller mer komplexa problem, där bristen på arbete kan vara en viktig komponent. Det finns därför behov av fler hållbara arbetsintegrerade sociala företag även i Värmdö kommun. I dagsläget finns det cirka 350 ASF i Sverige. Företaget är organisatoriskt fristående från offentlig sektor och har goda relationer med offentlig sektor, eftersom man ofta jobbar för att stötta samma målgrupp.

Delaktighet och empowerment

I de arbetsintegrerande sociala företagen är de som arbetar i företaget delaktiga i arbetet. Det är viktigt att själv vara med och bestämma över det man arbetar med. Att ha kontroll över sin arbetssituation och att bli efterfrågad för synpunkter och i beslutssituationer leder till empowerment. Det är en viktig del i att själv ta ett aktivt ansvar och ha inflytande över sin utvecklings- eller rehabiliteringsprocess.

Som andra företag

De arbetsintegrerande företagen har som syfte att integrera människor i arbetslivet. De driver näringsverksamhet och har, precis som andra företag, ansvar gentemot kunder och för produktionen. Som arbetsgivare har de ansvar och skyldigheter för alla anställda i företaget. Ett företag är en plattform för att sälja varor eller tjänster på en marknad. Ett mindre socialt företag är lika mycket ett företag som etablerade stora bolag. Den juridiska formen för verksamheten varierar mellan de sociala företagen. Det kan till exempel vara ideella eller ekonomiska föreningar, stiftelser eller aktiebolag. Som andra företag betalar de skatt och följer lagar och förordningar när det gäller bokföring, revision etc.

Det finns ibland en oro kring konkurrenssituationen när det gäller sociala företag. Vad är tillåtet när det gäller ett företagande som på olika sätt har stöd från samhället? Generellt kan sägas att t ex ett kommunalt stöd till ett socialt företag inte bryter mot några konkurrens- eller statsstödsregler när det handlar om begränsade summor för att stödja utsatta grupper. Företaget får dock inte missbruka en dominerande ställning exempelvis genom underprissättning. Det är viktigt att poängtera att i stort sett allt stöd, till exempel Arbetsförmedlingens olika program, är konkurrensneutralt. Det innebär att även andra företag kan få samma stöd vid till exempel anställning av personer med funktionsnedsättning.

Ett socialt hållbart samhälle

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en möjlig väg till arbete och egen försörjning för grupper som har särskilda behov på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning, nyanlända eller ungdomar. Det finns också ca en kvarts miljon människor som någon gång under ett år har haft försörjningsstöd. En del av dem har det på grund av brist på arbete. Övriga kan ha andra eller mer komplexa problem, där bristen på arbete kan vara en viktig komponent. Det finns därför behov av fler hållbara arbetsintegrerande sociala företag.

De sociala företagen finns redan på en öppen marknad med goda kontakter till övrigt näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Därmed ökar möjligheterna för deltagarna även till arbete i andra företag och arbetsplatser. Kortsiktigt kan kostnaderna ibland öka för kommunen eller Arbetsförmedlingen när ett arbetsintegrerande socialt företag startar. De samhällsekonomiska vinsterna visar sig snart i form av ökade skatteintäkter, minskad vård- och omsorgskonsumtion och minskat behov av försörjningsstöd.

Att mäta och visa på den samhällsekonomiska nyttan

Det vanliga sättet att visa om ett företag är framgångsrikt är att visa på de ekonomiska vinsterna. Men för sociala företag räcker inte det man behöver också kunna visa på att företaget är till nytta för samhället och för de som arbetar eller på annat sätt deltar i verksamheten. Idag finns flera olika metoder för att mäta och synliggöra den sociala och/eller samhällsekonomiska nyttan i ett företag.